Działalność OSD

PGE Energetyka Kolejowa S.A. prowadząc działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji informuje, że jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS z dnia 25 lipca 2001 r. i przedłużona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/237-ZTO/3158/W/2/2010/BT z dnia 12 maja 2010 r.

Stawki za świadczone usługi dystrybucyjne są zawarte w Taryfie dla energii elektrycznej.

PGE Energetyka Kolejowa S.A. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-5(4)/3158/2011/BT z dnia 28 czerwca 2011 r. została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub inny operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy – Prawo energetyczne.

Zgodnie art. 9c ust.3 ustawy - Prawo energetyczne, operator systemu dystrybucyjnego stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny m.in. za:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
 • eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej w obszarze swego działania,
 • bilansowanie systemu i zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej,
 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej,
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci,
 • budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi,
 • pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych,
 • opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom ich standardowych profili zużycia,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną,
 • zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,
 • opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

Zmiana sprzedawcy

IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wskaźniki niezawodności w 2023r

SAIDI


Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej.

SAIFI


Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej.

MAIFI


Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich.

Informacje

Decyzja wyznaczająca przedsiębiorstwo na OSD

Koncesje

Struktura paliw

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Plan rozwoju

Załącznik do planu rozwoju

Magazyny energii

Plan Ograniczenia Mocy

Plan remontów

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.