Ochrona prywatności

Od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Przepisy w nim zawarte dotyczą prywatności przetwarzanych danych i mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w UE oraz zastępują odpowiednio europejską dyrektywę o prywatności oraz ustawodawstwo krajowe.

RODO umożliwia wszystkim mieszkańcom i klientom na terenie UE, większą kontrolę nad wykorzystaniem swoich danych oraz sposobem ich pozyskiwania i nawiązywania z osobą, której dane dotyczą kontaktu. Zmiany te umożliwią również lepszą ochronę danych osobowych.

Zobowiązujemy się do skutecznej ochrony Twojej prywatności

W PGE Energetyka Kolejowa S.A. podchodzimy do ochrony danych i prywatności bardzo rzetelnie i zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów w tym zakresie. Ogromne znaczenie ma dla nas transparentność pod względem sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych przez naszych klientów. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od klientów oraz na podstawie monitorowania sposobu korzystania z naszych usług, bądź też na podstawie innych danych i informacji przekazanych przez strony trzecie.

Używamy plików cookies lub podobnych technik na naszej stronie internetowej, ale nigdy w taki sposób, aby Twoja ochrona prywatności była zagrożona. Nasz serwis internetowy wykorzystuje tylko niezbędne informacje zawarte w plikach cookies w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej.

W naszej Polityce prywatności możesz przeczytać o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki i naszym podejściem do danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie, obowiązujących praktyk i sposobów przetwarzania Twoich danych.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży paliw płynnych jest: PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000322634 w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5262542704

W PGE Energetyka Kolejowa S.A. korzystamy z Twoich danych w różnych celach. Wszystkie dane przetwarzamy w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych oraz z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

Inspektor ochrony danych

W PGE Energetyka Kolejowa S.A. wyznaczony został Inspektor ochrony danych, którym jest Pan Paweł Markiewicz. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować w każdej sprawie związanej z danymi osobowymi: drogą elektroniczną, na adres iodo@gkpge.pl lub listownie, na adres Administratora Danych.

Rodzaje danych gromadzone przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.
Przetwarzamy dane osobowe różnych kategorii, w tym:

 • dane kontaktowe - np. imię i nazwisko, adres i numer telefonu, nazwa użytkownika, numer klienta, hasło,
 • dane dotyczące umów i obsługi - np. informacje o usługach zakupionych przez Ciebie, okresie obowiązywania umowy, terminie jej wygaśnięcia oraz inne informacje dotyczące Twojej umowy z nami
 • dane dotyczące transakcji - np. dane na temat zakupu produktów i korzystania z usług
 • dane finansowe i rozliczeniowe - np. adres do faktury, warunki płatności, informacje o koncie bankowym;
 • dane o zgłoszeniach - np. informacje o kontaktach z obsługą klienta PKP Energetyka S.A., informacje o instalacjach, zgłoszenia do działu obsługi klienta, reklamacje itd.;
 • dane dotyczące zachowań - np. segment klienta, Twoje reakcje na nasze oferty i sposób korzystania z naszych produktów, usług i witryny internetowej,
 • dane o urządzeniach - takie jak numer IP i inne informacje pochodzące z plików cookies,
 • dane związane ze zgodami - takie jak udzielone zgody marketingowe.

Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą z różnych źródeł, miedzy innymi:

 1. Od Ciebie, kiedy zamawiasz nasze usługi i produkty, wypełniasz formularz lub wysyłasz do nas swoje dane. Informujemy wówczas o niezbędnych i obowiązkowych danych, których potrzebujemy w celu świadczenia danej usługi.
 2. Informacje w ramach naszych relacji z Tobą, takie jak dane o zużyciu dostarczanej energii, obsłudze zgłoszeń, dotyczące urządzenia czy informacje o Twoich preferencjach i zachowaniach.
 3. Informacje, które otrzymujemy ze źródeł publicznych, takich jak publiczne rejestry adresowe, lub pozyskane od stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. firm windykacyjnych, partnerów w dziedzinie instalacji i partnerów marketingowych lub sprzedażowych.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe tylko w celu realizacji ściśle określonych celów. Celami tymi są:

 • Zarządzanie relacjami z klientami i kontrahentami oraz ankiety zadowolenia
  Aby móc zarządzać profesjonalnymi relacjami z naszymi klientami i kontrahentami oraz – przykładowo – aby realizować obsługę przez telefon, e-mail czy nasze kanały cyfrowe oraz w sposób tradycyjny, potrzebne są nam Twoje dane osobowe. Skargi zgłaszane przez Ciebie przetwarzamy, gromadząc informacje i przygotowując odpowiedzi. Komunikujemy się z Tobą przez e-mail, telefon i za pośrednictwem kanałów cyfrowych oraz w sposób tradycyjny.
 • Zarządzanie umowami i produktami, świadczenie usług i utrzymywanie ich jakości oraz ich monitorowanie
  Przetwarzamy dane osobowe z umów zawartych ze wszystkimi naszymi klientami i kontrahentami, aby wypełniać nasze zobowiązania. Zbieramy Twoje dane osobowe najpierw w celu zawarcia umowy, a następnie w celu jej wykonania, w tym dostarczania naszych produktów i usług. Aby móc zaoferować Ci najlepsze rozwiązania, aktualizujemy nasze dane na Twój temat oraz gromadzimy dane dotyczące m.in poboru dostarczanej przez nas energii, a także naszych innych produktów i usług.
 • Rozliczenia i windykacja należności
  Dane osobowe przetwarzamy po to, aby móc wystawiać naszym klientom i kontrahentom faktury – za wykonane przez nas usługi, a także za zużycie energii lub za inne nasze produkty. Faktury wystawiamy w oparciu o dane pochodzące z umów, dane przekazane przez naszą stronę internetową oraz dane pomiarowe z liczników energii. Obsługujemy płatności dokonywane przez naszych klientów i kontrahentów, reagujemy na prośby dotyczące zmian oraz archiwizujemy faktury i umowy. Twoje dane osobowe możemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi wobec PGE Energetyka Kolejowa S.A.
 • Sprzedaż i marketing oraz rozwój produktów i usługAbyśmy mogli przekazywać Ci informacje o usługach, nowych produktach lub innych aktualnych kwestiach, korzystamy z Twoich adresów e-mail do wysyłania biuletynów i komunikatów marketingowych.
 • Przekazywanie danych do organów publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  W oparciu o przepisy prawa możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości

Podstawy Prawne
Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w oparciu o różne podstawy prawne, w tym:

 • Twoją zgodę. Jeśli zgoda stanowi dla nas podstawę prawną do przetwarzania danych, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie;
 • stosowną umowę zawartą między Tobą a PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz obowiązek przestrzegania przez nas zobowiązań zawartych w takiej umowie;
 • konieczność przestrzegania przez nas przepisów prawa (na przykład prawo nakazuje nam przechowywać pewne dane przez określony czas);
 • realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym:
  • opracowywanie, usprawnianie i sprzedawanie naszych produktów i usług, jak również utrzymywanie dobrych kontaktów z klientami, włącznie ze pozyskiwaniem opinii i przygotowywaniem ankiet dla klientów;
  • rozliczenia z naszymi klientami;
  • dochodzenie naszych roszczeń oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
  • zapewnianie skutecznego wsparcie i zarządzanie sprawami naszych klientów;
  • prowadzenie właściwego i skutecznego marketingu bezpośredniego w odniesieniu do istniejących klientów, włącznie z profilowaniem i segmentowaniem dla celów marketingowych (więcej informacji poniżej).
  • przesyłanie danych osobowych w ramach Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa S.A. do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia odporności sieci i naszych systemów informatycznych na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa związanych z nimi usług oferowanych lub udostępnianych poprzez te sieci i systemy.

W jaki sposób przetwarzamy dane dla celów marketingowych?
W PGE Energetyka Kolejowa S.A. cenimy skuteczny i przejrzysty marketing skierowany do naszych klientów. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie opracowywania, usprawniania i sprzedaży produktów i usług oraz utrzymywania dobrych relacji z klientami.

W ramach całej naszej komunikacji masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu i rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych.

Przeprowadzamy na przykład analizy rynku, opracowujemy statystyki oraz oceniamy, rozwijamy i przekazujemy informacje o naszych produktach i usługach. Możesz otrzymywać np. comiesięczne biuletyny lub ogólne informacje dotyczące korzyści dla klientów, o ile nie wyrazisz sprzeciwu na taką komunikację. Możemy również przesyłać Ci ukierunkowane oferty w oparciu o dokonane przez Ciebie zakupy, pozyskane usługi/produkty i/lub Twoje zachowanie w komunikacji z nami. Takie ukierunkowane oferty dotyczą produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Ukierunkowane oferty zakładają, że dzielimy naszych klientów na różne grupy (np. segmentacja lub profilowanie) w oparciu o Twoją interakcję z nami.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje dotyczące Ciebie możemy podejmować za pomocą zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji, np. automatycznych kontroli w okresie obowiązywania umowy, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania z naszych usług. Możemy korzystać z systemów zautomatyzowanych decyzji w celu stosowania wydajnych, cyfrowych, przewidywalnych, legalnych i bezpiecznych procesów decyzyjnych i biznesowych. W razie ich zastosowania w konkretnym przypadku przekażemy Ci bardziej szczegółowe informacje na temat takich zautomatyzowanych procesów decyzyjnych włącznie z informacjami o logice ich działania i konsekwencjach zastosowania.

Jeśli zautomatyzowana decyzja nie jest niezbędna do zawarcia i wykonywania umowy między Tobą a nami, zgodę na zautomatyzowane podejmowanie decyzji uzyskamy od Ciebie wcześniej.

Jeśli decyzję dotyczącą Ciebie podjęliśmy, bazując tylko na podstawie zautomatyzowanego procesu (np. automatycznego profilowania) i ogranicza to Twoje możliwości korzystania z usług lub narzuca na Ciebie inne poważne konsekwencje, możesz żądać niepodlegania takiej decyzji, chyba że wykażemy, iż decyzja ta jest niezbędna dla zawarcia lub zrealizowania naszej umowy.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w zależności od rodzaju danych i celu przetwarzania. Co do zasady, dane osobowe są przechowywane w trakcie trwania relacji z klientami, jak również w okresie maksymalnie 10 lat od chwili zakończenia relacji. Dane osobowe dotyczące danych pomiarowych (w tym zużycia energii i danych produkcyjnych) będą przechowywane przez maksymalnie 10 lat od chwili pozyskania pomiaru. Określone okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od kategorii danych. PGE Energetyka Kolejowa S.A. określa i regularnie weryfikuje okresy przechowywania określonego rodzaju danych w odniesieniu do zawartych w nich danych osobowych. Kiedy dane osobowe przestają być niezbędne, PKP Energetyka S.A. usuwa je lub czyni anonimowymi w możliwie krótkim czasie.

Kto przetwarza dane osobowe?
Nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych przez nas - naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, spółek z Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa S.A. i zaufanych podmiotów współpracujących z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, takich jak: kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, dostawcy usług drukowania i obsługi korespondencji, dostawcy usług windykacyjnych, partnerzy w zakresie instalacji technicznych, dostawcy usług IT, partnerzy w zakresie sprzedaży i marketingu. Podmioty te przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie prywatności. Dane nigdy nie są dostępne dla wszystkich pracowników, lecz wyłącznie dla ograniczonej liczby osób upoważnionych. Gdy strona trzecia przetwarza dane w naszym imieniu, proces ten zawsze odbywa się na mocy umowy, która gwarantuje, że przetwarzanie danych przebiega w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami prawa o ochronie prywatności oraz zgodnie z najlepszymi praktykami przetwarzania danych. Dane osobowe możemy dodatkowo ujawnić organom administracji publicznej lub organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli będziemy podlegać takiemu wymogowi na podstawie przepisów prawa.

Czy PGE Energetyka Kolejowa S.A. przekazuje dane osobowe do innych państw?
PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli jednak dane osobowe będą przekazywane poza UE lub EOG, będzie to dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub z wykorzystaniem innych narzędzi odpowiednio zabezpieczających dane, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy lub klauzule umowne dopuszczone przez organ nadzorczy.

W jaki sposób PGE Energetyka Kolejowa S.A. chroni dane osobowe?
PGE Energetyka Kolejowa S.A. zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają należyty stopień ochrony Państwa danych. Środki te obejmują m.in.: monitorowanie praw dostępu, aby tylko upoważnione osoby przetwarzały dane osobowe, używanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i sprzętowych, pseudonimizację danych, szczegółowe instrukcje i procedury, procedury operacyjne, szkolenia dla osób odpowiadających za ochronę danych osobowych celem zwiększenia świadomości bezpieczeństwa danych, ograniczony dostęp do pomieszczeń, wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie procesów przetwarzania danych oraz aktualizacja umów pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz staranny wybór naszych dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe poprzez adresy IP, pliki cookies i podobne technologie?
Kiedy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz nasze strony internetowe, PGE Energetyka Kolejowa S.A. może gromadzić dane na Twój temat za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technik. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, których używamy do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania naszych stron. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas lub strony trzecie do celów marketingowych.

Co do zasady pliki cookies:

 • umożliwiają zapamiętywanie Twoich odwiedzin na stronie internetowej oraz Twoich preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, rozmieszczenie treści);
 • umożliwiają korzystanie z kont użytkownika w naszych serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki dotyczące odwiedzin naszych serwisów.

Możesz zablokować wykorzystanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej jednakże może to wpłynąć na prawidłowe wyświetlenie zawartości naszych serwisów internetowych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.?

 • Prawo dostępu – możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, co oznacza, że masz prawo potwierdzić, czy dane osobowe są w PGE Energetyka Kolejowa S.A. przetwarzane, a jeśli są, możesz otrzymać kopię tych danych i dalsze informacje o przetwarzaniu realizowanym przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo przenosić swoje dane osobowe, co oznacza, że w pewnych okolicznościach mogą one zostać przekazane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazane w tym formacie bezpośrednio innemu administratorowi.
 • Prawo do sprostowania – masz prawo poprawiać i uzupełniać dane na swój temat, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do bycia zapomnianym – masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:
  • dane nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane;
  • wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i w ten sposób pozbawiasz PGE Energetyka Kolejowa S.A. podstawy prawnej do przetwarzania danych,
  • Twoje dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, lub
  • przetwarzanie Twoich danych nie jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi lub do celów statystycznych czy archiwizacji.
 • Prawo do wycofania zgody – jeśli wyrazisz zgodę na określone przetwarzanie, zawsze możesz ją wycofać.
 • Prawo sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych – kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów PGE Energetyka Kolejowa S.A. lub strony trzeciej, masz prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych na Twój temat. O ile PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie przedstawi uzasadnionych powodów przetwarzania danych, nie będzie dłużej przetwarzać takich danych.
 • Prawo do sprzeciwu dla marketingu bezpośredniego – w każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w marketingu bezpośrednim. Twoje dane nie będą już dłużej przetwarzane w takich celach.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądać od PGE Energetyka Kolejowa S.A. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, m.in. w sytuacji, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub, gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo do żądania niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji – jeśli podjęliśmy decyzję dotyczącą Ciebie całkowicie w oparciu o zautomatyzowany proces i decyzja ma konsekwencje prawne lub w inny sposób dotyczy Ciebie, możesz zażądać zrewidowania takiej decyzji na zasadzie nowej i indywidualnej oceny. Ma to zastosowanie, jeśli nie możemy udowodnić, że zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia lub zrealizowania umowy między Tobą a nami.
 • Prawo wniesienia skargi organu nadzorczego – masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem dane osobowe przetwarzamy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, wyślij do nas zgłoszenie – dane znajdziesz na końcu Polityki prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez naszą stronę internetową. Aktualizacje mogą być konieczne z uwagi na rozwój naszych usług lub, na przykład, zmiany w powiązanych przepisach prawnych.

Kontakt Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy wysyłać drogą e-mailową na adres e-mail: daneosobowe.pgeek@gkpge.pl

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.