Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Wspieramy rozwój polskiej kolei.

PGE Energetyka Kolejowa S.A. to jedna z większych firm energetycznych w Polsce. Łączymy kolej z systemem energetycznym kraju. Dbamy o niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego.

Jesteśmy firmą infrastrukturalną i posiadamy sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Świadczymy również usługi elektroenergetyczne. PGE Energetyka Kolejowa S.A. konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności. Jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce z wysokim poziomem zaangażowania pracowników.

Naszą działalność prowadzimy zapewniając:

 • ciągłość dostaw energii i satysfakcję klienta
 • zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców, klientów i wszystkich osób będących z nami w relacjach
 • efektywne wykorzystanie dostępnych surowców i energii
 • bezpieczeństwo w przewozach kolejowych i utrzymaniu pojazdów kolejowych
 • bezpieczeństwo informacji i ochronę infrastruktury teleinformatycznej przed cyberzagrożeniami.

Zobowiązujemy się do: 

 • przestrzegania wymagań i standardów
 • ciągłego doskonalenia przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności personelu
 • konsultacji i współudziału pracowników w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy
 • współpracy z innymi uczestnikami systemu kolejowego i utrzymania pojazdów kolejowych oraz rozwoju tego utrzymania
 • doskonalenia usług w oparciu o aktualne i przyszłe potrzeby odbiorców
 • ochrony środowiska naturalnego, w tym zapobiegania emisji zanieczyszczeń
 • działania na rzecz społeczności lokalnych i partnerów biznesowych
 • poprawy wyniku energetycznego poprzez projektowanie działań,
 • nabywanie efektywnych energetycznie usług i produktów.

Kierownictwo Grupy Kapitałowej PKP Energetyka:

 • zapewnia informacje oraz zasoby niezbędne do realizacji przyjętej Polityki i wynikających z niej celów
 • zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zgodnie z normami ISO 9001, 14001, 45001, 50001, ISO/IEC 27001, oraz dyrektywą 2016/798/UE i rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/779
 • wykazuje się przywództwem oraz zaangażowaniem w opracowaniu, wdrożeniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem
 • przyjmuje odpowiedzialność za zakomunikowanie i właściwą realizację powyższej Polityki przez wszystkich pracujących dla lub w imieniu Grupy Kapitałowej.

Budujemy kulturę zaangażowania i bezpieczeństwa poprzez energię i pasję menedżerów, dawanie przykładu, otwartą i szczerą komunikację oraz wspieranie pożądanych postaw i zachowań pracowników. Dążymy do wyeliminowania wypadków i incydentów poprzez ciągłą identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem, wdrażanie adekwatnych środków kontroli ryzyka i podejmowanie działań prewencyjnych i korygujących.