Plan Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Plan Ograniczeń Mocy (POM)

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, polegają na ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej, i mogą być wprowadzone, stosownie do art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na jego części, na czas oznaczony w przypadku zagrożenia:

 • bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
 • bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 • bezpieczeństwa osób,
 • wystąpieniem znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogą powodować:

 • bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób;
 • uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych;
 • zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów – przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub do wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.

Plan Ograniczeń Mocy (POM) w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej – podstawa prawna

Podstawą prawną wprowadzanych ograniczeń jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczególnych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209 ) (dalej: Rozporządzenie).

Czym jest Plan Ograniczeń Mocy (POM) w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i kogo dotyczy?

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez niego obiektu, dla którego określona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

Odbiorca zamawiający moc umowną co najmniej 300 kW, w zakresie posiadanego przez siebie obiektu zobowiązany jest ograniczyć pobór energii elektrycznej w przypadku ograniczeń wprowadzonych zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz ograniczeń wprowadzanych zgodnie z IRiESD na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP).

Odbiorca taki zobowiązany jest również do ograniczenia poboru mocy zgodnie z Planem Ograniczeń Mocy. To oznacza, że w stopniach zasilania od 11 do 20 może pobierać moc wynikającą z równomiernego podziału zakresu mocy od wielkości mocy maksymalnego poboru (12 stopień zasilania) do wielkości mocy minimalnego poboru (20 stopień zasilania). Zasady wyznaczania stopni zasilania określa ww. Rozporządzenie. Szczegóły patrz poniżej.

Podmioty wyłączone z POM

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia, ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez cały okres, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi poniżej 300 kW, oraz w zakresie obiektu:

 • będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;
 • wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728);
 • wykorzystywanego bezpośrednio do:
  • nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym,
  • zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego,
  • wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,
  • realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła,
  • wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań – albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów;
 • stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres obowiązywania POM po zmianach legislacyjnych?

Plan Ograniczeń Mocy przygotowywany jest co roku na okres: 01.06. roku n – 31.05. roku n+1.

Jak i przez kogo wprowadzane są stopnie zasilania?

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów i powiadomień operatorów o obowiązujących stopniach zasilania.

Komunikaty operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - Polskie Sieci Elektroenergetycznych (PSE) - o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w komunikatach radiowych i na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego – PSE.

Wielkość planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

 • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach;
 • 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy maksymalnej poboru, określonej dla tego obiektu;
 • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy minimalnej poboru.

W poszczególnych stopniach zasilania odbiorca może pobierać łączną moc o wielkości nie wyższej niż wielkość mocy, która jest określona dla danego stopnia zasilania dla tego obiektu.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres bok.pgeek@gkpge.pl (Umowy Kompleksowe) lub ed1-umowysprzedazy@pkpenergetyka.pl (Umowy Dystrybucyjne).

Wyślij wniosek online

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Energetyka Kolejowa S.A. informacji handlowych, w tym związanych z realizacją zawartej umowy oraz dotyczących badań satysfakcji obsługi Klienta przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, drogą:
/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049230_document-wallet.png

Rachunki

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049472_nopower.png

Zgłoś awarię

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049190_customer-service.png

Kontakt

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/document-law.png

Moja umowa

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.