Kodeksy sieciowe NC DC > przejdź tutaj


Przyłączenie do sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Odbiorcy energii elektrycznej

1

Złożenie wniosku o warunki przyłączenia

2

Wydanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy

3

Realizacja przyłączenia

4

Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia


A) Zgłoś się do nas po warunki przyłączenia gdy chcesz:

 • zasilić w energię elektryczną nowy obiekt budowlany (zakład produkcyjny, hale magazynowe, obiekty wielolokalowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego, bocznice kolejowe itp.),
 • zasilić w energię elektryczną plac budowy,
 • zwiększyć moc przyłączeniową istniejącego obiektu,
 • dokonać wymiany lub przebudowy przyłącza.

Uwaga! W przypadku potrzeby zasilenia sieci trakcyjnej 3 kV DC w ramach modernizacji lub elektryfikacji określonej linii kolejowej przejdź tutaj.


B) Wypełnij wniosek o warunki przyłączenia

 • Wniosek znajdziesz na dole strony, w sekcji "Pobierz formularz".
 • Sprawdź jednostkę organizacyjną PGE Energetyka Kolejowa S.A. na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie (mapę jednostek organizacyjnych znajdziesz poniżej.
 • Dane jednostki wpisz we wniosku.
 • Określ moc przyłączeniową obiektu.
 • Oblicz średnie zużycie energii w ciągu roku.
 • Zbierz niezbędne dokumenty.

C) Podaj dane kontaktowe

 • Pamiętaj o podaniu we wniosku nr telefonu i adres email. Pracownicy PGE Energetyka Kolejowa S.A. będą mogli się z Tobą szybciej skontaktować.

D) Dostarcz nam wniosek. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • Bezpośrednio do siedziby jednostki organizacyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A., na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie.
 • Pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny jednostki organizacyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A., na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie. Adresy jednostek organizacyjnych znajdziesz poniżej.
 • Pocztą elektroniczną. Tak możesz złożyć wniosek gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym elektronicznym.

Wydanie warunków przyłączenia to proces sformalizowany i wymaga zachowania wymagań prawnych. Jednak poza formalnym kanałem komunikacji, możesz otrzymywać powiadomienie mailowo i telefonicznie.


2. Wydanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy


A) Weryfikujemy Twój wniosek

 • W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku poprosimy Cię o jego uzupełnienie. Przygotuj uzupełnienie i przekaż w wyznaczonym terminie do PGE Energetyka Kolejowa S.A. (w innym przypadku nie będziemy mogli dalej procedować Twojego wniosku).
 • Czas wydania warunków przyłączenia jest zależny od zakwalifikowania sprawy do odpowiedniej grupy przyłączeniowej:
  • grupa V, VI (niskie napięcie – 230/400 V, moc do 40 kW) do 21 dni,
  • grupa IV (niskie napięcie – 230/400 V, moc powyżej 40 kW) do 30 dni,
  • grupa III, VI (średnie napięcie, 1 kV<U<110 kV) do 60 dni,
  • grupa II (wysokie napięcie, U≥110 kV) do 150 dni.
 • Termin na wydanie warunków przyłączenia jest liczony od złożenia kompletnego wniosku. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, do tego terminu nie wlicza się czasu uzupełniania braków i poprawy błędów.
 • W szczególnych przypadkach PGE Energetyka Kolejowa S.A. jest zobligowana do wystąpienia do innego OSD, w celu wydania warunków przyłączenia lub zwiększenia mocy przyłączeniowej swojego punktu zakupowego, aby umożliwić zasilenie Odbiorcy.

B) Wydajemy warunki przyłączenia

 • Otrzymasz warunki przyłączenia wraz z:
  • 2 egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie do sieci,
  • harmonogramem realizacji przyłączenia oraz kalkulacją opłaty za przyłączenie.
 • Dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące planowanego przyłączenia, zgodne z ustawą Prawo Energetyczne.
 • W szczególnych przypadkach, gdy PGE EK nie ma ekonomicznych i/lub technicznych warunków przyłączenia do sieci, może odmówić wydania warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie dla rozpatrywanego wniosku. PGE EK jest zobowiązana niezwłocznie pisemnie powiadomić o powyższej odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podając przyczyny odmowy.
 • Niezwłocznie podpisz i odeślij projekt umowy. Brak podpisania projektu umowy w okresie 60 dni może skutkować koniecznością wystąpienia o aktualny projekt umowy.

C) Podpisujemy umowę przyłączeniową

 • Podpisz umowę i odeślij dwa egzemplarze na adres wskazany w piśmie przewodnim z PGE Energetyka Kolejowa S.A. lub umowie przyłączeniowej.
 • Same warunki przyłączenia są niewystarczające. Bez podpisanej umowy PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie może rozpocząć prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.
 • Od doręczenia warunków przyłączenia masz 2 lata na podpisanie umowy. Po tym czasie tracą ważność.

D) Opłacasz przyłączenie

 • Stawki opłaty za przyłączenie są naliczane zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Abyśmy mogli zrealizować przyłączenie, konieczne może być dokonanie wpłaty całości lub części opłaty. Dane i zasady płatności znajdziesz w umowie.

3. Realizacja przyłączenia


A) Prace instalacyjne

 • W warunkach przyłączenia jest określony zakres Twoich prac. W harmonogramie jest określony termin, do kiedy Twoja instalacja powinna być gotowa.
 • Po wykonaniu prac, wypełnij zgłoszenie gotowości uruchomienia posiadanej instalacji odbiorczej.
 • Podpisz i złóż zgłoszenie wspólnie z wykonawcą sieci i instalacji w przyłączanym obiekcie. Wykonawca musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno – pomiarowym.

B) Prace PGE Energetyka Kolejowa S.A.

 • Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, PGE Energetyka Kolejowa S.A. przystępuje do realizacji zakresu prac określonego w umowie przyłączeniowej (rozpoczyna prace projektowe i budowlano-montażowe związane z realizacją przyłączanego obiektu).
 • Czas realizacji przyłączenia jest zależny od zakresu prac koniecznych do jej wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie.

C) Odbiór

 • Po wykonaniu przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. całości prac określonych w umowie, zostanie przeprowadzony odbiór przyłącza i sporządzony protokół odbioru. Otrzymasz informację o zakończeniu prac po stronie PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz fakturę za przyłączenie.
 • Należność za przyłączenie należy wpłacić na rachunek bankowy w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać numer faktury.
 • PGE Energetyka Kolejowa S.A. wystawi „Potwierdzenie o możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej” – tzw. POMZU. Po otrzymaniu dokumentu, możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

4. Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej


 • Wraz z realizacją przyłączenia będziesz zobowiązany zawrzeć umowę dystrybucyjną (umowa która reguluje kwestie dostarczania energii). Od PGE Energetyka Kolejowa S.A. dostaniesz informacje na ten temat.
 • Jeśli chcesz kupować energie elektryczną od PGE Energetyka Kolejowa S.A., możesz podpisać umowę kompleksową.

Chcę zawrzeć umowę kompleksową

Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji

Przejdź do Umowy

Chcę zawrzeć umowę dystrybucyjną

Dystrybucja energii elektrycznej do odbiorcy końcowego

Przejdź do Umowy

Działy Przyłączeń i Kolizji – Rejony

 1. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Centralny

  ul. Dowborczyków 18,
  90-019 Łódź

  przylaczenia.centralny@pkpenergetyka.pl

 2. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Północny

  ul. Czarnieckiego 8D,
  70-221 Szczecin

  przylaczenia.polnocny@pkpenergetyka.pl

 3. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Południowy

  ul. Kamienna 14,
  31-403 Kraków

  przylaczenia.poludniowy@pkpenergetyka.pl

 4. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Wschodni

  ul. Sławińska 7/9,
  01-218 Warszawa

  przylaczenia.wschodni@pkpenergetyka.pl

 5. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Zachodni

  ul. Paczkowska 26,
  50-503 Wrocław

  przylaczenia.zachodni@pkpenergetyka.pl