Cena maksymalna sprzedaży energii

Zobacz również: Zamrożenie cen prądu w 2023 roku


Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza m.in. maksymalne ceny sprzedaży energii, który ma chronić odbiorców uprawnionych przed drastycznym wzrostem cen prądu.

Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi stosowana będzie tzw. cena maksymalna (cena maksymalna za sprzedaż energii elektrycznej) na poziomie:

 • 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym , mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw,
 • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych stanowiących gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Cena maksymalna sprzedaży energii nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Pytania i odpowiedzi

Ustawa dotyczy tzw. odbiorców uprawnionych, czyli:

 • gospodarstw domowych,
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów świadczących na ich rzecz usługi, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, między innymi z zakresu dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego, wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny, budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, porządku publicznego, utrzymania obiektów użyteczności publicznej, kultury fizycznej, zaopatrzenia w wodę,
 • podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi opieki społecznej, noclegowniami, podmiotami systemu oświaty, szkół wyższych, podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, kościołów lub innych związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących ochotniczą straż pożarną, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, podmiotów prowadzących
  schroniska dla zwierząt itd. Ustawą objęci będą także producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

W stosunku do odbiorców uprawnionych będących gospodarstwami domowymi, gospodarstwami domowymi z osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gospodarstwami domowymi z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników ceny maksymalna na poziomie 693 zł/MWh będzie obowiązywać od momentu przekroczenia rocznych limitów zużycia energii do dnia 31 grudnia 2023 roku. Limity te wynoszą:

 • 2 MWh – dla gospodarstw domowych;
 • 2,6 MWh – dla gospodarstw domowych z osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 3 MWh – dla rolników i gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny.

Ponadto, w stosunku do ww. odbiorców od grudnia 2022 roku, przez cały 2023 rok obowiązują tzw. zamrożone ceny na sprzedaż energii elektrycznej oraz stawki opłat - przewidziane Taryfą na 2022 rok. W rozliczeniach z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami świadczącymi usługi w ogólnym interesie gospodarczym, a także mikro, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh obowiązywać będzie w odniesieniu do zużycia za okres od
dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami świadczącymi usługi w ogólnym interesie gospodarczym, a także mikro, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami pod warunkiem złożenia przez te podmioty odpowiedniego oświadczenia (znajdziesz je w dokumentach do pobrania).

Oświadczenie można złożyć w dwóch formach:

1.

Papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorcy energetycznemu, na adres:

PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Struga 1
45-073 Opole

2.

Elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanej na adres e-mail:

oswiadczenia@pkpenergetyka.pl

Oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w powyższym terminie, uprawnia podmiot uprawniony (przedsiębiorstwo energetyczne) do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, po upływie powyższego terminu, zobowiązuje podmiot uprawniony (przedsiębiorstwo energetyczne) do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Czyli, np. w przypadku złożenia oświadczenia z dniem 10 grudnia 2022 roku, cena maksymalna zostanie zastosowana w stosunku do danego odbiorcy ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Numer PPE znajduje się na fakturze oraz Umowie.

Wpisz datę, która została wskazana w umowie jako oznaczenie roku, miesiąca i dnia, w który została ona zawarta przez Strony (zwykle 1 storna Umowy).

Wyślij wniosek online

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Energetyka Kolejowa S.A. informacji handlowych, w tym związanych z realizacją zawartej umowy oraz dotyczących badań satysfakcji obsługi Klienta przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, drogą:
/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049230_document-wallet.png

Rachunki

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049472_nopower.png

Zgłoś awarię

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049190_customer-service.png

Kontakt

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/document-law.png

Moja umowa

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.