Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Zobacz również: Cena maksymalna sprzedaży energii


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7.10.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127) („Ustawa”), odbiorcy uprawnieni uzyskali prawo do rozliczenia energii elektrycznej zużytej w 2023 roku po cenach wynikających z taryfy obowiązującej w 2022 roku.

Ceny wynikające z taryfy obowiązującej w 2022 roku znajdą zastosowanie do następujących umów z odbiorcami uprawnionymi:

 • umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji,
 • umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Powyższe oznacza, że pod warunkiem spełnienia niżej określonych warunków, ceny za energię elektryczną dla odbiorców uprawnionych nie zmienią się w stosunku do cen oferowanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. w 2022 roku.

Podstawowymi warunkami uprawniającymi do uzyskania „zamrożonej” ceny są następujące limity zużycia energii elektrycznej:

 • 2 MWh – dla odbiorców uprawnionych prowadzących gospodarstwa domowe, których roczne zużycie energii elektrycznej nie przekroczy 2 MWh w roku 2023,
 • 2 MWh – dla odbiorców uprawnionych zużywających energię na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • 2,6 MWh – dla odbiorców uprawnionych prowadzących gospodarstwa domowe z osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 MWh – dla odbiorców uprawnionych:
  • posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  • prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Po przekroczeniu wyżej wymienionych limitów rozliczenie zużytej energii elektrycznej opierać się będzie o limity cenowe, które aktualnie opracowywane są przez Rząd. O szczegółach tego rozwiązania będziemy szeroko informować po wejściu w życie odpowiednich przepisów.

Dodatkowo, jeżeli w okresie między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca uprawniony zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023. Upust będzie rozliczany na początku 2024 roku - po zebraniu danych za zużycie we wskazanym powyżej okresie.

Pytania i odpowiedzi

Zamrożenie cen energii – w ramach ustawowych limitów zużycia - jest dedykowane odbiorcom uprawnionym, to jest odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Natomiast jeśli jesteś odbiorcą końcowym i przysługuje Ci uprawnienie do zwiększonego wolumenu zużycia energii elektrycznej wynoszącego odpowiednio 2,6 MWh lub 3 MWh pobierz i wypełnij Oświadczenie.

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie pkpenergetyka.pl

Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach:

1.

Papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorcy energetycznemu, na adres:

PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul. Struga 1
45-073 Opole

2.

Elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanej na adres e-mail:

oswiadczenia@pkpenergetyka.pl


Do Oświadczenia należy załączyć kopię następujących dokumentów:

 • Rolnik (odbiorca uprawniony prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej) – decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • Odbiorca uprawniony posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedawca może jednak poprosić Odbiorcę o przedstawienie do wglądu właściwego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe nie będą rozpatrywane.

Ważne: jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE (punkt poboru energii elektrycznej).

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Tobie limit zużycia 2600 kWh lub 3000 kWh lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu zużycia do 31.12.2022 r. podpisane Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami złóż niezwłocznie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

W przypadku złożenia Oświadczenia drogą korespondencyjną, do zachowania ww. terminu, wystarczy nadanie dokumentów najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami złóż niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia.

Zamrożenie cen – w ramach ustawowych limitów zużycia będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Dane o zużyciu energii elektrycznej za ostatni rok kalendarzowy znajdziesz na fakturze.

Limit zużycia dla osób uprawnionych, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej przysługuje w stosunku do PPE służących rozliczeniom zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego, lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, i których to gruntów dotyczy decyzja o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Limit zużycia dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje w stosunku do PPE wymienionych w umowie zawartej ze sprzedawcą energii przez rodzica rodziny wielodzietnej, któremu wydano Kartę Dużej Rodziny.

Limit zużycia dla osób uprawnionych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje w stosunku do PPE, znajdujących się w lokalu/obiekcie, w którym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ww. orzeczenie.

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w punkcie 1 powyżej. W przypadku odbiorcy uprawnionego, będącego prosumentem energii odnawialnej zużycie energii elektrycznej będzie naliczane z uwzględnieniem zasad rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. w ramach tzw. systemu opustów (net-meteringu).

Numer PPE znajduje się na fakturze oraz Umowie.

Wpisz datę, która została wskazana w umowie jako oznaczenie roku, miesiąca i dnia, w który została ona zawarta przez Strony (zwykle 1 storna Umowy).

Wyślij wniosek online

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Energetyka Kolejowa S.A. informacji handlowych, w tym związanych z realizacją zawartej umowy oraz dotyczących badań satysfakcji obsługi Klienta przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, drogą:
/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049413_document-wallet.png

Rachunki

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/nopower.png

Zgłoś awarie

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049433_customer-service.png

Kontakt

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049436_document-law.png

Moja umowa

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.