Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają określa ustawa Prawo energetyczne, rozporządzenia do ustawy Prawo energetyczne oraz zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

 • Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
 • Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą.
 • Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
 • Lista sprzedawców, z którymi PGE Energetyka Kolejowa S.A. posiada zawarte Generalne Umowy Dystrybucji (GUD i GUD-k) znajduje się tutaj.
 • Odbiorca lub upoważniony przez niego sprzedawca wypowiada umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową zawartą z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.
 • Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Odbiorca nie miał wcześniej podpisanej umowy sprzedaży energii elektrycznej ani umowy kompleksowej.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) umowę o świadczenie usługi dystrybucji.
 • Umowa oświadczenie usługi dystrybucji wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej.
 • Umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i wtedy nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

Powiadomienie o zawarciu umowy sprzedaży (Zgłoszenia zmiany sprzedawcy / umowy sprzedaży energii elektrycznej) powinno zawierać m.in.:

 • określenie stron nowej umowy sprzedaży;
 • termin obowiązywania nowej umowy sprzedaży;
 • planowane ilości dostaw energii elektrycznej;
 • określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

Nowy sprzedawca w imieniu własnym oraz Odbiorcy powiadamia OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, nie późniejszym niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia powiadomienia. Powiadomienie składa się pisemnie lub poprzez przesłanie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mail wskazane w Umowach GUD lub GUD-K do momentu uruchomienia dedykowanego systemu informatycznego OSD nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wejścia w życie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

Uwaga:

 • numer PPE stanowi podstawową informację do identyfikacji przyłączonego obiektu oraz pozostałych informacji podanych w powiadomieniu. Oznacza to, że podanie nr PPE, który nie jest ujęty w ewidencji OSD będzie stanowić powiadomienie jako bezprzedmiotowe i z tego tytułu nastąpi negatywna weryfikacja powiadomienia.
 • w momencie złożenia powiadomienia Odbiorca musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji. W przypadku braku zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji niezbędne jest złożenie stosownego oświadczanie o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, o którym mowa w IRiESD, przy czym złożenie tego Oświadczenia musi być złożone razem z powiadomieniem.

Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu właścicielem układu jest operator systemu dystrybucyjnego.

 • W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje odczytu licznika.
 • W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy.
 • Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy OSD przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawcy sporządza rozliczenie końcowe.

UWAGA! Wnioski o zmianę sprzedawcy należy przesyłać na adres:

PGE Energetyka Kolejowa S.A.
Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67


/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049230_document-wallet.png

Rachunki

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049472_nopower.png

Zgłoś awarię

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049190_customer-service.png

Kontakt

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/document-law.png

Moja umowa

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.