Mikroinstalacje wniosek

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Szczegółowe informacje dot. mikroinstalacji w zakresie aktualizacji wymagań kodeksów sieci NC RfG dostępne są tutaj.

https://www.pse.pl/rfg

oraz

http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie pobiera opłat!

1

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia

2

Wydanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy

3

Realizacja przyłączenia

4

Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji


A) Wypełnij wniosek o warunki przyłączenia. W załączonym wniosku zaznacz drugi kwadrat „Jako wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci”.

 • Sprawdź jednostkę organizacyjną PGE EK na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie mikroinstalacji.
 • Mapę i adresy jednostek organizacyjnych znajdziesz w dalszej części formularza.
 • Dane jednostki wpisz we wniosku.
 • Określ moc przyłączeniową mikroinstalacji oraz inne wymagane parametry określone we wniosku.
 • Zbierz niezbędne załączniki, wskazane we wniosku o określenie warunków przyłączenia.

B) Podaj dane kontaktowe

Pamiętaj o podaniu we wniosku nr telefonu i adres email. Pracownicy PGE Energetyka Kolejowa S.A. będą mogli się z Tobą szybciej skontaktować.


C) Dostarcz nam wniosek. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • Bezpośrednio do siedziby jednostki organizacyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A., na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie.
 • Pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny jednostki organizacyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A., na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie. Adresy jednostek organizacyjnych znajdziesz poniżej.
 • Pocztą elektroniczną. Tak możesz złożyć wniosek gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym elektronicznym.

Wydanie warunków przyłączenia to proces sformalizowany i wymaga zachowania wymagań prawnych. Jednak poza formalnym kanałem komunikacji, możesz otrzymywać powiadomienie mailowo i telefonicznie.


2. Wydanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy


A) Weryfikujemy Twój wniosek

 • W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku poprosimy Cię o jego uzupełnienie. Przygotuj uzupełnienie i przekaż w wyznaczonym terminie do PGE Energetyka Kolejowa S.A. (w innym przypadku nie będziemy mogli dalej procedować Twojego wniosku).
 • Termin na wydanie warunków przyłączenia jest liczony od złożenia kompletnego wniosku. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, do tego terminu nie wlicza się czasu uzupełniania braków i poprawy błędów.

B) Wydajemy warunki przyłączenia

 • Gdy Twój wniosek będzie kompletny, otrzymasz warunki przyłączenia wraz z 2 egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie do sieci oraz harmonogramem realizacji przyłączenia.
 • Przedmiotowe warunki przyłączenia podlegają uzgodnieniu przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. z innym OSD w ramach zapisów ustawy Prawo Energetyczne.
 • W szczególnych przypadkach, gdy PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie ma ekonomicznych i/lub technicznych warunków przyłączenia do sieci, może odmówić wydania warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie dla rozpatrywanego wniosku. PGE Energetyka Kolejowa S.A. jest ponadto zobowiązana niezwłocznie pisemnie powiadomić o powyższej odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podając przyczyny odmowy.
 • Niezwłocznie podpisz i odeślij projekt umowy. Brak podpisania projektu umowy w okresie 60 dni może skutkować koniecznością wystąpienia o aktualny projekt umowy.

C) Podpisujemy umowę przyłączeniową

 • Podpisz umowę i odeślij dwa egzemplarze na adres wskazany w piśmie przewodnim z PGE Energetyka Kolejowa S.A. lub umowie przyłączeniowej.
 • Same warunki przyłączenia są niewystarczające. Bez podpisanej umowy PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie może rozpocząć prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.
 • Od doręczenia warunków przyłączenia masz 2 lata na podpisanie umowy. Po tym czasie tracą ważność.

3. Realizacja przyłączenia


A) Prace instalacyjne

 • W warunkach przyłączenia jest określony zakres Twoich prac. W harmonogramie jest określony termin, do kiedy Twoja instalacja wytwórcza powinna być gotowa.
 • Po wykonaniu prac wypełnij zgłoszenie gotowości uruchomienia posiadanej instalacji wytwórczej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A.

B) Prace PGE Energetyka Kolejowa S.A.

 • Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, PGE Energetyka Kolejowa S.A. przystępuje do realizacji zakresu prac określonego w umowie przyłączeniowej (rozpoczyna prace projektowe i budowlano-montażowe związane z realizacją przyłączanego obiektu).
 • Czas realizacji przyłączenia jest zależny od zakresu prac koniecznych do jej wykonania, wskazanych w umowie o przyłączenie.

C) Odbiór

 • Po wykonaniu przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. całości prac określonych w umowie zostanie przeprowadzony odbiór prac i sporządzony stosowny protokół odbioru. Otrzymasz informację o zakończeniu zakresu prac po stronie PGE EK.
 • PGE Energetyka Kolejowa S.A. wystawi „Potwierdzenie o możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej” – tzw. POMZU. Po otrzymaniu dokumentu, możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

4. Zawarcie umowy na wprowadzenie energii elektrycznej do sieci


Sprawdź, jaką umowę podpisałeś lub jaką umowę chcesz podpisać z PGE Energetyka Kolejowa S.A. Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju umowy.

Mam podpisaną lub chcę zawrzeć

Umowę Kompleksową

Umowa, w której kupujesz od nas prąd i jego dystrybucję.

Przejdź dalej

Mam podpisaną lub chcę zawrzeć

Umowę Dystrybucyjną

Umowa, w której kupujesz od nas dystrybucję prądu, który sprzedaje Ci inny dostawca.

Przejdź dalej

Mam podpisaną lub chcę zawrzeć

Umowę na Sprzedaż Energii Elektrycznej

Umowa, w której kupujesz od nas prąd bez usług dystrybucji.

Przejdź dalej

Działy Przyłączeń i Kolizji – Rejony

 1. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Centralny

  ul. Dowborczyków 18,
  90-019 Łódź

  przylaczenia.centralny@pkpenergetyka.pl

 2. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Północny

  ul. Czarnieckiego 8D,
  70-221 Szczecin

  przylaczenia.polnocny@pkpenergetyka.pl

 3. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Południowy

  ul. Kamienna 14,
  31-403 Kraków

  przylaczenia.poludniowy@pkpenergetyka.pl

 4. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Wschodni

  ul. Sławińska 7/9,
  01-218 Warszawa

  przylaczenia.wschodni@pkpenergetyka.pl

 5. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Zachodni

  ul. Paczkowska 26,
  50-503 Wrocław

  przylaczenia.zachodni@pkpenergetyka.pl