Kodeksy sieciowe NC RfG > przejdź tutaj

Dostępne moce, informacje o stanie przyłączeń w sieci > przejdź tutaj

Kryteria przyłączenia wytwórcy oraz inne dokumenty > przejdź tutaj


Przyłączenie do sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Wytwórcy energii elektrycznej

1

Złożenie wniosku o warunki przyłączenia

2

Wydanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy

3

Realizacja przyłączenia

4

Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia modułu wytwarzania energii (MWE typu A, B, C i D).


A) Zgłoś się do nas po warunki przyłączenia gdy chcesz:

 • przyłączyć do sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A. instalację fotowoltaiczną,
 • przyłączyć do sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A. farmę wiatrową,
 • przyłączyć do sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A. inną instalację wytwórczą,
 • dokonać przebudowy / modernizacji istniejącego modułu wytwarzania energii.

Tabela wartości mocy i poziomu napięcia dla poszczególnych typów A,B,C,D modułów wytwarzania energii (P) wg wytycznych kodeksów sieci NC RfG > zobacz

Szczegółowe informacje w zakresie aktualizacji wymagań kodeksów sieci NC RfG dostępne są pod linkiem: https://www.pse.pl/rfg


B) Wypełnij wniosek o warunki przyłączenia

 • Wniosek znajdziesz na dole strony, w sekcji "Pobierz formularz".
 • Sprawdź jednostkę organizacyjną PGE Energetyka Kolejowa S.A. na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie (mapę jednostek organizacyjnych znajdziesz poniżej.
 • Dane jednostki wpisz we wniosku.
 • Dołącz niezbędne załączniki, wskazane we wniosku o określenie warunków przyłączenia. Są kluczowe dla rozpatrzenia wniosku.
 • Wpisz we wniosku nr telefonu i adres email. Pracownicy PGE Energetyka Kolejowa S.A. będą mogli się z Tobą szybciej skontaktować.

C) Dostarcz nam wniosek. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • Bezpośrednio do siedziby jednostki organizacyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A., na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie.
 • Pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny jednostki organizacyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A., na terenie której będzie realizowane Twoje przyłączenie. Adresy jednostek organizacyjnych znajdziesz poniżej.
 • Pocztą elektroniczną. Tak możesz złożyć wniosek gdy dysponujesz podpisem kwalifikowanym elektronicznym.

Pamiętaj! Wydanie warunków przyłączenia to proces sformalizowany i wymaga zachowania wymagań prawnych. Jednak poza formalnym kanałem komunikacji, możesz otrzymywać powiadomienie mailowo i telefonicznie.


2. Wydanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy


A) Weryfikujemy Twój wniosek

 • W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku poprosimy Cię o jego uzupełnienie. Przygotuj uzupełnienie i przekaż w wyznaczonym terminie do PGE Energetyka Kolejowa S.A. (w innym przypadku nie będziemy mogli dalej procedować Twojego wniosku).
 • W przypadku stwierdzenia kompletności wniosku przez PGE Energetyka Kolejowa S.A., o ile będzie wymagana zaliczka wynikająca z ustawy Prawo Energetyczne, zostanie przekazana wiadomość o jej wysokości oraz numerze konta bankowego, na które należy ją wpłacić.. Do czasu otrzymania w/w wiadomości, prosimy o niewpłacanie zaliczki.
 • Czas wydania warunków przyłączenia jest zależny od zakwalifikowania sprawy do odpowiedniej grupy przyłączeniowej:
  • grupa IV (niskie napięcie – 230/400 V) do 30 dni,
  • grupa III (średnie napięcie, 1 kV<U<110 kV) do 120 dni,
  • grupa II (wysokie napięcie, U≥110 kV) do 150 dni.
 • Termin na wydanie warunków przyłączenia jest liczony od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV termin liczony jest od dnia wniesienia zaliczki.
 • Do terminu na wydawanie warunków przyłączenia nie wlicza się czasu na uzupełnienie braków we wniosku lub błędnie wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.
 • Na tym etapie PGE Energetyka Kolejowa S.A. przystępuje do realizacji ekspertyzy wpływu przyłączanej instalacji wytwórczej na system elektroenergetyczny (koszt wykonania ekspertyzy uwzględnia się w opłacie przyłączeniowej). Przedmiotowa ekspertyza obejmuje najczęściej sieć dystrybucyjną PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz innego OSD z której następnie jest zasilana sieć PGE EK. Ekspertyza podlega uzgodnieniu przez innego OSD. Następnie PGE Energetyka Kolejowa S.A. składa wniosek o zmianę charakteru sieci z odbiorczej na odbiorczo-wytwórczą swojego obiektu.

B) Wydajemy warunki przyłączenia

 • Otrzymasz warunki przyłączenia wraz z:
  • 2 egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie do sieci,
  • harmonogramem realizacji przyłączenia oraz kalkulacją opłaty za przyłączenie.
 • Dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące planowanego przyłączenia, zgodne z ustawą Prawo Energetyczne.
 • W szczególnych przypadkach, gdy PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie ma ekonomicznych i/lub technicznych warunków przyłączenia do sieci, może odmówić wydania warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie dla rozpatrywanego wniosku. PGE EK jest zobowiązana niezwłocznie pisemnie powiadomić o powyższej odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podając przyczyny odmowy.
 • Niezwłocznie podpisz i odeślij projekt umowy. Brak podpisania projektu umowy w okresie 60 dni może skutkować koniecznością wystąpienia o aktualny projekt umowy.

C) Podpisujemy umowę przyłączeniową

 • Od doręczenia warunków przyłączenia masz 2 lata na podpisanie umowy o przyłączenie. Po tym terminie wydane warunki tracą ważność. Podpisz umowę i odeślij dwa egzemplarze na adres wskazany w piśmie przewodnim z PGE EK lub umowie przyłączeniowej.
 • Same warunki przyłączenia są niewystarczające. Bez podpisanej umowy PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie może rozpocząć prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

D) Opłacasz przyłączenie

 • Stawki opłaty za przyłączenie są naliczane zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Abyśmy mogli zrealizować przyłączenie, konieczne może być dokonanie wpłaty całości lub części opłaty. Dane i zasady płatności znajdziesz w umowie.

3. Realizacja przyłączenia


A) Prace instalacyjne

 • W warunkach przyłączenia jest określony zakres Twoich prac. W harmonogramie jest określony termin, do kiedy Twoja instalacja wytwórcza powinna być gotowa.
 • Po wykonaniu swojej części prac, złóż zgłoszenie gotowości uruchomienia posiadanej instalacji wytwórczej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A.

B) Prace PGE Energetyka Kolejowa S.A.

 • Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, PGE Energetyka Kolejowa S.A. przystępuje do realizacji zakresu prac określonego w umowie przyłączeniowej (rozpoczyna prace projektowe i budowlano-montażowe związane z realizacją przyłączanego obiektu).
 • Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji procesu przyłączenia może być uregulowanie części opłaty za przyłączenie (o ile jest wymagana i została określona w umowie).
 • Czas realizacji przyłączenia jest zależny od zakresu prac koniecznych do jej wykonania.

C) Odbiór

 • Po wykonaniu przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. całości prac określonych w umowie zostanie przeprowadzony odbiór prac i sporządzony protokół odbioru. Otrzymasz informację o zakończeniu zakresu prac po stronie PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz fakturę za przyłączenie.
 • Należność za przyłączenie należy wpłacić na rachunek bankowy w terminie płatności wskazanym w otrzymanej fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać numer faktury, której wpłata dotyczy.
 • Po zakończeniu prac, PGE Energetyka Kolejowa S.A. wystawi „Potwierdzenie o możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej” – tzw. POMZU. Po otrzymaniu dokumentu, możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.
 • W przypadku modułów wytwarzania energii typu B, C i D następuję zawarcie terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji. Po spełnieniu wymogów opisanych w procedurze będzie możliwe zawarcie umowy bezterminowej. Procedury dostępne są na stronie PGE Energetyka Kolejowa S.A.

4. Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej


 • Wraz z realizacją przyłączenia będziesz zobowiązany zawrzeć umowę dystrybucyjną (umowa która reguluje kwestie dostarczania energii). Od PGE Energetyka Kolejowa S.A. dostaniesz informacje na ten temat.
 • Jeśli chcesz kupować energie elektryczną od PGE EK, możesz podpisać umowę kompleksową.

Chcę zawrzeć umowę kompleksową

Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji

Przejdź do Umowy

Chcę zawrzeć umowę dystrybucyjną

Dystrybucja energii elektrycznej do odbiorcy końcowego

Przejdź do Umowy

Działy Przyłączeń i Kolizji – Rejony

 1. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Centralny

  ul. Dowborczyków 18,
  90-019 Łódź

  przylaczenia.centralny@pkpenergetyka.pl

 2. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Północny

  ul. Czarnieckiego 8D,
  70-221 Szczecin

  przylaczenia.polnocny@pkpenergetyka.pl

 3. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Południowy

  ul. Kamienna 14,
  31-403 Kraków

  przylaczenia.poludniowy@pkpenergetyka.pl

 4. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Wschodni

  ul. Sławińska 7/9,
  01-218 Warszawa

  przylaczenia.wschodni@pkpenergetyka.pl

 5. Dział Przyłączeń i Kolizji - Rejon Zachodni

  ul. Paczkowska 26,
  50-503 Wrocław

  przylaczenia.zachodni@pkpenergetyka.pl