Najczęściej zadawane pytania

Wszelkie awarie i problemy techniczne prosimy zgłaszać na numer ogólnopolskiej infolinii alarmowej: (22) 276-66-66

Szczegółowe informacje na powyższy temat prosimy zgłosić drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail:

cuw_windykacja@pkpenergetyka.pl

Korzyści dla Klienta (Odbiorcy) wynikające ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej to :

 • obniżenie kosztów zakupu energii,
 • uzyskanie gwarancji stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy,
 • rzetelna obsługa Klienta.

Sprzedawcę może zmienić dowolny Odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Przy taryfach G1x i Cxx odpowiada za to lokalny dystrybutor, który dokonuje zmiany we własnym zakresie oraz na własny koszt. W taryfach Bxx odpowiedzialność za dostosowanie układu ponosi właściciel, czyli Klient (Odbiorca).

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest procesem, który składa się z kilku kroków:

 • podpisanie umowy zakupu energii od nowego sprzedawcy,
 • wypowiedzenie umowy zakupu energii z dotychczasowym sprzedawcą,
 • podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej, dokonanie przez OSD odczytu końcowego stanu licznika.

Cały proces zmiany sprzedawcy w imieniu Klienta (Odbiorcy) wykonuje PKP Energetyka S.A. na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.

Za przerwy w dostawie prądu oraz usuwanie awarii odpowiada lokalny dystrybutor (nie mylić ze sprzedawcą energii). W związku z tym wszelkie zgłoszenia związane z awariami lub problemami z dostawą energii należy kierować bezpośrednio do dystrybutora. W przypadku awarii należy skontaktować się z pogotowiem energetycznym pod numerem tel.: 991.

Wszelkie zapytania odnośnie stażu/praktyk studenckich prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:

HR_BP@pkpenergetyka.pl

Fakturę należy opłacić w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia.

 1. w formie pisemnej na adres:
  PGE Energetyka Kolejowa S.A. – Oddział Obrót
  Wydział ds. Obsługi i Wsparcia Sprzedaży
  ul. Struga 1, 45-073 Opole,
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy:
  bok@pkpenergetyka.pl,
 3. telefonicznie:
  pod nr telefonu: 801 772 929 lub (0-22) 474 19 00.

Wg. zapisów w OWU odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Odbiorcy w formie pisemnej na adres wskazany w Umowie.

Termin zmiany sprzedawcy zależy od okresu wypowiedzenia i zobowiązania lojalnościowego, które wiążą Klienta (Odbiorcę) z obecnym sprzedawcą. Oznacza to, że umowę na sprzedaż energii należy wypowiedzieć z końcem wskazanego przez Klienta okresu obowiązywania umowy zawartej z obecnym sprzedawcą.

Jest to opłata, która pokrywa koszty związane z obsługą Klienta (Odbiorcy).

Jeżeli Klient (Odbiorca) nie zgłosi wypowiedzenia umowy, automatycznie ulega ona przedłużeniu na czas nieokreślony, na warunkach standardowej taryfy.

OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

PPE (Punkt Poboru Energii), to punkt, w którym produkty energetyczne (energia, usługi przesyłowe, moc, etc.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (okresowych lub godzinowych). Jest to najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy.

Podaj numer PPE zawsze, gdy się z nami kontaktujesz. Pozwoli to nam szybciej załatwić Twoją sprawę.

Jeśli pod jednym adresem masz więcej niż jeden licznik to każdy z nich będzie miał inny numer (PPE).

W sprawie otrzymania oferty dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail:

oferta@pkpenergetyka.pl

Nie ma takiej możliwości. Spółki dystrybucyjne są naturalnym monopolistą na danym terenie, dlatego po zmianie sprzedawcy Klient (Odbiorca) pozostaje u tego samego dystrybutora. Zmianie może ulec jedynie sprzedawca energii elektrycznej.

Tak, Klient (Odbiorca) może odstąpić od umowy w każdym momencie jej obowiązywania. Jeśli współpraca jest rozwiązywana na życzenie Klienta (Odbiorcy) przed terminem, a także gdy jej przyczyną jest niewykonanie usługi z winy Klienta, PGE Energetyka Kolejowa S.A. ma prawo naliczyć karę zgodnie z zapisami w umowie.

Nie ma takiej potrzeby. Wszystkie czynności są po stronie PGE Energetyka Kolejowa S.A., która rozwiązuje umowę w imieniu Klienta (Odbiorcy) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Dystrybutor nie ma możliwości stosowania praktyk dyskryminacyjnych. Podpisanie umowy dystrybucyjnej zobowiązuje go do usuwania usterek i świadczenia innych usług w określonym terminie. Przez cały czas nad bezpieczeństwem Klienta (Odbiorcy) czuwają instytucje państwowe, w tym Urząd Regulacji Energetyki.

Na fakturze mogą sporadycznie występować różnice we wskazaniach licznika, wynikające z okresu rozliczenia. Dystrybutor rozlicza klienta w okresach:

 • 1 dekada lub 1 miesiąc dla odbiorców grup taryfowych: B21, B21em, B22, B23, Bt21L, Bt23L, Bt21;
 • 1 miesiąc dla odbiorców grup taryfowych: B11, B11em, Bt11L, C21, C21em, C22a, C22b;
 • 1 lub 2 miesiące dla odbiorców grup taryfowych: C11, C11em, C12a, C12b;
 • 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: G11, G12, G12w, G12as;
 • dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeniowy określa Umowa.

Niekoniecznie jest to okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wszelkie niezgodności wyrównują się przy kolejnych wystawianych fakturach. Różnice nie powinny przekroczyć kilku procent wartości faktury.

Tak, jest to prawo Klienta (Odbiorcy), zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), nad przestrzeganiem której czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Nie. Zmiana sprzedawcy jest płynna. Dzięki temu nie ma możliwości, żeby dostawa prądu została przerwana. Gwarantuje to zapis, zgodnie z którym umowa z nowym sprzedawcą nie wejdzie w życie do czasu rozwiązania umowy z poprzednim sprzedawcą.

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049413_document-wallet.png

Rachunki

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/nopower.png

Zgłoś awarie

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049433_customer-service.png

Kontakt

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049436_document-law.png

Moja umowa

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.