Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego na terenie obiektów PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Informujemy, że teren obiektów PGE Energetyka Kolejowa S.A. jest obszarem monitorowanym. Monitoring prowadzony jest za pomocą kamer przemysłowych rejestrujących wyłącznie obraz. Pomieszczenia i teren monitorowany zostały wyraźnie oznaczone za pomocą znaków graficznych z symbolem kamery. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z monitoringiem wizyjnym jest PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą: ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Z PGE Energetyka Kolejowa S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe.pgeek@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W PGE Energetyka Kolejowa S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl

Przetwarzanie danych osobowych osób objętych monitoringiem odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako: RODO). Dane te są przetwarzane przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przetwarzanie danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celach dowodowych w przypadku gdy nagrania obrazu z systemu monitoringu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do danych osobowych gromadzonych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. w związku z monitoringiem wizyjnym mają osoby upoważnione, którym jest to niezbędne do realizacji obowiązków służbowych. Osoby upoważnione do przetwarzania w/w danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich poufności oraz do odpowiedniego zabezpieczenia tych danych przed ujawnieniem ich osobom nieuprawnionym.

Dane osobowe osób objętych monitoringiem będą przechowywane maksymalnie przez okres 30 dni od daty zarejestrowania, przy czym w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub PGE Energetyka Kolejowa S.A. poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jej danych w oparciu o uzasadniony interes PGE Energetyka Kolejowa S.A.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PGE Energetyka Kolejowa S.A. lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych wykorzystując do tego w/w dane kontaktowe.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.